personskade

Pasientskade og erstatning

Hvis du har fått en pasientskade, vil du kunne ha krav på erstatning for det økonomiske tapet som pasientskaden har gitt deg. For at du skal kunne kreve pasientskadeerstatning, må du imidlertid først få et vedtak om at skaden godkjennes av Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) før du kan fremme et konkret tap. Dette tar tid og kan være en veldig belastende prosess. Det lønner seg derfor ofte å bruke advokat som har erfaring med pasientskadesaker til å fremme saken din.


Har du spørsmål, eller trenger bistand fra en advokat?

Kontakt oss - du får svar innen 24 timer
Skriv inn ditt navn
Skriv inn din e-postadresse
Skriv inn din adresse
Skriv melding her!

Send e-post eller ring oss: 22 12 24 80


Hva er en pasientskade?

En pasientskade er definert i pasientskadeloven § 2 til å dekke noen konkrete tilfeller:

  • Svikt ved ytelsen av helsehjelp, selv om ingen kan lastes,
  • Teknisk svikt ved apparat, redskap eller annet utstyr som er brukt ved ytelsen av helsehjelp,
  • Smitte eller infeksjon, når dette ikke i hovedsak skyldes pasientens tilstand eller sykdom,
  • vaksinasjon, eller
  • forhold som medfører ansvar for helse- og omsorgstjenesten eller helsepersonell etter alminnelige erstatningsregler.

I tillegg til disse alternativene, kan man også i unntakstilfeller får erstatning hvis man får en særlig stor eller særlig uventet skade. Det mest praktiske alternativet, og det som brukes oftest, er pasientskader som følge av svikt i ytelsen av helsehjelp.

Når kan du kreve erstatning for en pasientskade?

Alle som har fått en skade etter hendelser nevnt ovenfor, i det norske helsevesenet, kan kreve pasientskadeerstatning. Ansvaret etter pasientskadeloven forutsetter at skaden har skjedd i institusjon under spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten, under ambulansetransport eller av helsepersonell som yter helsehjelp i henhold til offentlig autorisasjon eller lisens, personer som opptrer på vegne av disse, personer som har rett til å utøve yrke som helsepersonell midlertidig i Norge uten norsk autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning eller andre personer som er fastsatt i forskrift. 

Slike skader regnes som pasientskader dersom de har skjedd under veiledning, undersøkelse, diagnostisering, behandling, ekspedisjon av legemidler fra apotek, pleie, vaksinasjon, prøvetaking, analyse av prøver, røntgen, forebygging av helseskader, medisinsk forsøksvirksomhet samt donasjon av organer, blod og vev.

Melding om pasientskade

En pasientskade skal meldes til NPE for at man skal kunne kreve erstatning for den skaden man har fått. Pasientskaden meldes ved hjelp av et eget skademeldingsskjema som du finner på NPEs hjemmesider. NPE tar deretter saken til behandling, og avgjør om du har krav på erstatning for pasientskaden eller ikke. Et krav om erstatning etter pasientskade skal behandles etter reglene i Pasientskadeloven.

NPE ønsker å fremstå som et nøytralt forvaltningsorgan, men vår erfaring er at den som søker erstatning etter pasientskade opplever NPE som en reell motstander. Det lønner seg derfor å bruke advokat til å fremme et krav om erstatning etter pasientskade, og vi vil anbefale at du bruker en advokat som har erfaring med pasientskadesaker.

Dekning av advokatutgifter i pasientskadesaker

Det følger av pasientskadeloven § 11 at du har krav på å få dekket utgifter til advokat hvis utgiften må regnes som tap som følge av skaden. Dette har likevel NPE tolket slik at du ikke får dekket utgifter til advokat før det foreligger et vedtak om at det foreligger en pasientskade. Når det er fattet vedtak om at skaden din er en pasientskade, får du dekket utgifter i forbindelse med selve erstatningsutmålingen etter en egen forskrift.

Ved klage over avslag fra NPE til Pasientskadenemnda/Helseklage, vil du kunne få dekket dine utgifter til advokat dersom du får medhold i klagen. Dette følger av en egen hjemmel i forvaltningsloven.

Kontakt oss - du får svar innen 24 timer
Skriv inn ditt navn
Skriv inn din e-postadresse
Skriv inn din adresse
Skriv melding her!

Oslo:

Sentralbord: 22 12 24 80
Telefax: 22 12 24 81
Email: oslo@robertsen.no

Florø:

Telefon: 22 12 24 94

Email: floro@robertsen.no

Svolvær:

Sentralbord 76 06 91 30

Email: lofoten@robertsen.no

Samarbeidspartnere

Grimstad: 22 12 24 80

Vadsø: 78 94 14 00

Innhold © Advokatfirmaet Robertsen. Webdesign © 2018-20 av Web Norge.