personskade

Erstatning for personskade

Personskade etter trafikkulykke, arbeidsulykke m.m.

Dersom du har blitt utsatt for en ulykke, kan du ha krav på erstatning for det økonomiske tapet som ulykken har påført deg, og vil påføre deg i fremtiden. For å ha krav på erstatning må du ha blitt utsatt for en ulykke som har påført deg en skade, og skaden må ha påført deg et økonomisk tap.

Personskade omfatter både fysiske og psykiske skader.


Har du spørsmål, eller trenger bistand fra en advokat?

Kontakt oss - du får svar innen 24 timer
Skriv inn ditt navn
Skriv inn din e-postadresse
Skriv inn din adresse
Skriv melding her!

Send e-post eller ring oss: 22 12 24 80


Hva du kan kreve i erstatning, er blant annet regulert i skadeerstatningsloven. Etter skadeerstatningsloven § 3-1 skal erstatningen «dekke lidt skade, tap i fremtidig erverv og utgifter som personskaden antas å påføre skadelidte i fremtiden.»

Dette innebærer at du som skadelidt har krav på full erstatning for det økonomiske tapet som skyldes personskaden.

Lang erfaring med personskadeerstatning

Vi er blant de ledende advokatfirmaene på fagområdet, og har jobbet for riktige erstatningsoppgjør for våre klienter siden 1987. Dermed er vi også advokatfirmaet i Norge med lengst erfaring innenfor personskade- og erstatningsrett.

Les mer om hva vi kan hjelpe deg med:

 Trafikkskade - Yrkesskade/yrkessykdom - Pasientskade - Voldsoffererstatning - Forsørgertap

Hvordan utmåles erstatningen?

Erstatningen beregnes som utgangspunkt individuelt, og den vil kunne bestå av en eller flere av følgende erstatningsposter:

Ménerstatning, påførte utgifter, fremtidige utgifter, lidt inntektstap, fremtidig inntektstap eller grunnerstatning, pensjonstap, tapt evne til arbeid i hjemmet og oppreisning.

Ménerstatning

For å ha krav på ménerstatning, må du ha blitt påført en varig skade. En ménerstatning beregnes matematisk ut fra hvordan spesialisten har vurdert din medisinske invaliditetsgrad. Som utgangspunkt er det et krav om at den varige medisinske invaliditetsgraden du har, er på 15 % eller mer.

Påførte og fremtidige utgifter

Påførte og fremtidige utgifter, vil si utgifter som skaden har påført deg. Det er imidlertid et krav om at utgiftene som følge av skaden er rimelige og nødvendige og du har som skadelidt et ansvar for å prøve å begrense tapet. Utgiftene må også være en påregnelig følge av skaden som har oppstått.

Dersom du som skadelidt har fått dekket utgifter av det offentlige, ved for eksempel dekking av behandlingsutgifter, skal dette trekkes fra summen for det økonomiske tapet. Årsaken til dette er at skadelidte har krav på full erstatning, men ikke «dobbel» erstatning.

Erstatning for tap av inntekt

Videre har du krav på erstatning for ditt påførte og fremtidige inntektstap. Du må imidlertid også her begrense tapet i den utstrekning det er mulig for deg. Du kan også kreve erstatning for pensjonstap, dersom inntektstapet medfører at du får redusert antallet pensjonspoeng.

Erstatning for tap av hjemmearbeid/husarbeid

Skaden kan også gjøre det vanskelig å utføre hjemmearbeid, og utgifter til å leie inn slik hjelp, kan også kreves erstattet.

Oppreisning

Avslutningsvis kan det i noen saker kreves oppreisning. Det er et vilkår for å få oppreisning at skadevolderen har opptrådt grovt uaktsomt eller forsettlig. Krav om oppreisning kan du rette direkte mot skadevolderen, men du trenger ikke alltid å forholde deg direkte overfor den som har forårsaket skaden:

I trafikkskadesaker kan du kreve oppreisning fra forsikringsselskapet.

I voldsoffersaker kan du kreve oppreisning fra «Kontoret for Voldsoffererstatning».

I pasientskadesaker og i yrkesskadesaker er du imidlertid nødt til å kreve oppreisning direkte fra skadevolder.

Forsørgertapserstatning

Nærstående kan i noen tilfeller kreve forsørgertapserstatning, dersom en forsørger har omkommet i en ulykke. 

Det er en vanskelig prosess å kreve erstatning etter personskade, særlig hvis du står alene i prosessen og ikke er kjent med hvordan forsikringsselskapene opererer. Du bør derfor bruke advokat som har erfaring med personskade- og erstatningsrett.

Våre spesialområder er blant annet: 

  • Trafikkskade
  • Yrkesskade/yrkessykdom
  • Pasientskade
  • Voldsoffererstaning
  • Forsørgertap

Vi er vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene for at våre klienter skal få den erstatningen de har krav på, og hjelper deg gjerne i din sak.

Hva koster det?

Har du en personskade etter trafikkulykke (trafikkskade) eller yrkesskade, dekkes dine utgifter til advokat på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av ulykken. Også i pasientskadesaker og saker om voldsoffererstatning kan du få dekket utgifter til advokat. Hvis du kontakter oss vil vi kunne hjelpe deg avklare om du kan få dekket dine utgifter til advokat i erstatningssaken.

Det koster ikke noe å kontakte oss for å vurdere om du har en sak på telefon 22 12 24 80 eller bruk kontaktskjemaet.

Kontakt oss - du får svar innen 24 timer
Skriv inn ditt navn
Skriv inn din e-postadresse
Skriv inn din adresse
Skriv melding her!

Oslo:

Sentralbord: 22 12 24 80
Telefax: 22 12 24 81
Email: oslo@robertsen.no

Florø:

Telefon: 22 12 24 94

Email: floro@robertsen.no

Svolvær:

Sentralbord 76 06 91 30

Email: lofoten@robertsen.no

Samarbeidspartnere

Grimstad: 22 12 24 80

Vadsø: 78 94 14 00

Innhold © Advokatfirmaet Robertsen. Webdesign © 2018-20 av Web Norge.