Yrkesskade erstatning

Yrkesskade og erstatning

Yrkesskadebegrepet omfatter mange ulike personskader, alt ettersom hvordan den aktuelle arbeidsulykken påvirker den som blir skadet. Noen eksempler på personskader som omfattes, kan være:

Hodeskade og hjerneskade

Ryggskade

Nakkeskade

Bruddskade

Skulderskade


Har du spørsmål, eller trenger bistand fra en advokat?

Kontakt oss - du får svar innen 24 timer
Skriv inn ditt navn
Skriv inn din e-postadresse
Skriv inn din adresse
Skriv melding her!

Send e-post eller ring oss: 22 12 24 80


I tillegg kommer ulike former for yrkessykdom, herunder løsemiddelskade. Sykdommen må kunne relateres til yrket. Noen eksempler på yrkessykdommer som kan dekkes:

 • Sykdommer som skyldes forgiftning eller annen kjemisk påvirkning.
 • Allergiske og idiosynkratiske hud- og lungesykdommer.
 • Sykdommer som skyldes strålingsenergi.
 • Hørselsskade i form av nedsatt hørsel og/eller tinnitus som skyldes larm fra maskiner, verktøy, prosesser og annet.
 • Lungesykdommer som skyldes påvirkning av finfordelte stoffer.
 • Sykdommer i armer og hender, herunder vasospastisk syndrom i hendene, samt nevropatier, når sykdommen er framkalt av vibrasjoner overført fra vibrerende maskiner, pressluftverktøy, bankehammere o.l.
 • Sykdommer som skyldes trykkendringer hos dykkere, flygere og andre.
 • Smittesykdommer.
 • Sykdommer etter vaksinasjon som har samband med yrket.

Hva er en yrkesskade?

Krav om erstatning etter arbeidsulykker er regulert i yrkesskadeforsikringsloven, og det følger av denne loven at både skader og enkelte sykdommer kan anses som yrkesskader i lovens forstand. En yrkesskade er i utgangspunktet en skade du får i en arbeidsulykke mens du er i arbeid, på arbeidsstedet og i arbeidstiden.

Yrkessykdommer godkjennes etter en egen forskrift, herunder dekkes larmskader, tinnitus, løsemiddelskader m.m.

Hvis du har blitt smittet av koronaviruset, covid-19 sykdom, på jobben kan du også ha krav på erstatning for yrkesskade/yrkessykdom. Dette gjelder først og fremst for helsepersonell, men også andre yrkesgrupper som lett kan komme i kontakt med personer som er smittet av korona-virus kan være dekket som yrkessykdom og gi rett til yrkesskadeerstatning.

Dersom yrkesskaden skyldes trafikkulykke, f.eks. dersom en yrkessjåfør, drosjesjåfør, lastebilsjåfør blir personskadet i en trafikkulykke, kan man også kreve erstatning etter bilansvarsloven og skadeserstatningsloven. Man kan imidlertid ikke få dobbel erstatning, men kan velge det regelsett som gir høyest erstatning.

Den viktigste forskjellen mellom yrkesskade og trafikkskade er utmåling av fremtidig inntektstap og fremtidige utgifter, som er standardisert ved yrkesskade, mens de utmåles konkret ved trafikkskader. Her kan det foreligge store forskjeller. Vi foretar beregninger etter begge regelsettene for å finne hva som gir høyest erstatning.

Hva betyr det å få godkjent en yrkesskade eller yrkessykdom?

Alle arbeidsgivere plikter å ha yrkesskadeforsikring for sine arbeidstakere. Det innebærer at hvis du har fått en yrkesskade, så har du også en forsikringsdekning som skal sikre deg slik at du ikke lider et økonomisk tap selv om personskaden skulle sette deg ute av stand til å jobbe videre. Som eksempel er det fremtidige inntektstapet ditt dekket gjennom det som kalles grunnerstatning. I tillegg til dette har du krav på særegne yrkesskadefordeler gjennom NAV. Dette viser seg blant annet gjennom at du har krav på ménerstatning og på å få en eventuell uførepensjon beregnet på en mer fordelaktig måte enn hva som er tilfelle for ordinær uførepensjon.

Å få en skade godkjent som yrkesskade har betydning både i forhold til dine forsikringsrettigheter, men også i forhold til dine rettigheter overfor NAV. Hos NAV vil du som regel få dekket alle dine utgifter til behandling og medisiner når skaden din er blitt godkjent av forvaltningen.

Hva betyr det at NAV godkjenner yrkesskaden?

Som regel har NAV rukket å godkjenne skaden din som en yrkesskade før forsikringsselskapet har rukket å ta stilling til om de aksepterer skaden din som en yrkesskade eller ikke.

Forsikringsselskapet plikter imidlertid ikke å akseptere skaden, selv om NAV har akseptert den. Det er derfor i mange yrkesskadesaker nødvendig å gå til søksmål mot forsikringsselskapet også i saker der NAV har godkjent skaden som yrkesskade.

Hva kan du kreve i erstatning?

Alle saker om erstatning etter personskade skal vurderes og beregnes individuelt. Det er den som har blitt skadet som skal få sitt økonomiske tap erstattet, og det er viktig at man gjør et grundig arbeid med å finne ut av hva det konkrete tapet beløper seg til.

Erstatningen din vil kunne bestå av en eller flere av følgende erstatningsposter:

 • Ménerstatning 
 • Påførte utgifter 
 • Fremtidige utgifter 
 • Lidt inntektstap 
 • Grunnerstatning 
 • Tapt evne til arbeid i hjemmet (hjemmearbeidstap) 
 • Forsørgertap

Hva bør du gjøre dersom du har fått en yrkesskade?

Det er svært viktig at arbeidsulykken meldes til både NAV og til arbeidsgivers forsikringsselskap så snart som mulig etter at ulykken har skjedd. Hvis det drøyer i over et år fra ulykken og til den blir meldt til NAV, så stilles det helt andre og langt strengere krav til bevis enn ellers.

Dersom arbeidsgiver ikke har tegnet yrkesskadeforsikring, må skaden meldes til Yrkesskadeforsikringsforeningen.

Pass også på at du oppsøker lege straks, og jevnlig etter ulykken. Det er veldig viktig at du får legen til å notere ned alle dine plager etter arbeidsulykken, slik at journalbildet ditt blir mest mulig komplett. Hvis du ikke har passet på å få dette notert ned så nøyaktig og komplett som mulig, så vil forsikringsselskapet bruke dette til å avslå ditt krav om erstatning.

Bør du ha advokat ved yrkesskade?

Det er veldig vanskelig å kjempe mot forsikringsselskapene alene hvis du har fått en yrkesskade og skal kreve erstatning.

Forsikringsselskapene har sine spesialister som jobber utelukkende med yrkesskadesaker og erstatningssaker. Du bør også ha en slik spesialist på din side, slik at du får den yrkesskadeerstatningen du har krav på.

Den første konsultasjonen i form av en telefonsamtale med advokat hos oss er alltid gratis. Det er helt opp til deg om du ønsker å engasjere oss videre. Det er vår erfaring at skadelidte som engasjerer advokat hos oss får et langt bedre resultat og høyere erstatning enn hvis du prøver å stå alene mot forsikringsselskapet.

Utgiftene til advokat ved yrkesskade dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Fordi arbeidsgiver har egen yrkesskadeforsikring for arbeidstakerne sine, så vil ikke et krav om yrkesskadeerstatning påvirke arbeidsgiveren økonomisk på noe vis. Det er forsikringsselskapet som skal betale erstatningen. Ved alvorlige yrkesskader, og der det kan virke som om erstatningskravet kan bli høyt, vil forsikringsselskapet ofte være vanskelig å forholde seg til. Det kan da være nødvendig med bistand fra advokat som kan hjelpe deg få den yrkesskadeerstatningen du har krav på.

Våre tips til deg som skal kreve erstatning etter yrkesskade

Sikre bevis straks etter ulykken

Oppsøk lege umiddelbart

Oppsøk lege eller annen behandler så lenge du har plager etter ulykken

Meld yrkesskaden både til forsikringsselskapet og til NAV

Sjekk spesialisten selskapet ønsker å sende deg til

Oppsøk erfaren advokat som kan vise til gode resultater

Ikke aksepter første erstatningstilbud

Vi anbefaler at du bruker en advokat som har erfaring med yrkesskade- og erstatningsrett. Det er vanskelig og frustrerende å måtte sloss mot forsikringsselskapet alene, og du risikerer en langvarig prosess hvor du ender opp med å bli lurt av selskapets taktikker hvis du ikke får riktig rådgivning på et tidlig stadium.

Kontakt oss - du får svar innen 24 timer
Skriv inn ditt navn
Skriv inn din e-postadresse
Skriv inn din adresse
Skriv melding her!

Oslo:

Sentralbord: 22 12 24 80
Telefax: 22 12 24 81
Email: oslo@robertsen.no

Florø:

Telefon: 22 12 24 94

Email: floro@robertsen.no

Svolvær:

Sentralbord 76 06 91 30

Email: lofoten@robertsen.no

Samarbeidspartnere

Grimstad: 22 12 24 80

Vadsø: 78 94 14 00

Innhold © Advokatfirmaet Robertsen. Webdesign © 2018-20 av Web Norge.