arverett

Erstatningssaker knyttet til personskade er vårt spesialområde

Advokatfirma Robertsen AS har lang erfaring i å veilede skadelidte om hvordan man fremsetter et erstatningskrav overfor forsikringsselskaper og andre skadevoldere, samt hvilke forhold man bør være oppmerksom på.

Personskader som vi bistår våre klienter med:

      • Pasientskade
      • Yrkesskade
      • Trafikkskade
      • Brannskade
      • Voldsskade

Advokatbistand dekkes ved personskade

Mange som blir rammet av en personskade vegrer seg for å oppsøke juridisk ekspertise i frykt for at det vil føre til store kostnader. Vår erfaring med personskadesaker viser at skadelidte har et stort behov for informasjon om sine rettigheter overfor skadevolder og det ansvarlige forsikringsselskap. De juridiske reglene som regulerer dette er kompliserte, og med mange muligheter for å gjøre feil. Slike feil kan føre til at man taper sine rettigheter og krav på erstatning. Med profesjonell og riktig håndtering av personskadesaken er vår erfaring derimot at erstatningssummen gjennomgående blir høyere.

Mange er ikke klar over at advokatkostnader i personskadesaker dekkes av det ansvarlige forsikringsselskap, i like stor grad som alle de andre utgiftene som personskaden har medført.

Utvikler saken seg slik at det blir et tvisteforhold mellom deg og forsikringsselskapet eller Norsk pasientskadeerstatning, vil din innboforsikring som regel dekke de utgiftene som du har hatt til advokat i forbindelse med tvisten. Forsikringsselskapet vil kreve en egenandel av deg, størrelsen beror på forsikringsvilkårene.

Vinner du frem med ditt krav i domstolene, vil du som utgangspunktet få dekket alle de utgifter du har hatt i forbindelse med rettssaken, det vil si både utgiftene til juridisk bistand og egenandelen til forsikringsselskapet.

Har du spørsmål i forbindelse med en personskade, kontakt oss for en uforpliktende samtale.

 

Hvordan utmåles erstatning for personskade?

Erstatningens utmåling beror i første rekke på det lidte tap. Der skadelidte har blitt påført en personskade kan erstatningen omfatte påløpte utgifter, lidt inntektstap, utgifter i fremtiden og tap i fremtidig erverv.

Foreldelsesfrister - krav på skadeerstatning

Det er viktig å være klar over at det løper en foreldelsesfrist på tre år fra den dag da erstatningssøkeren fikk eller burde skaffet seg nødvendig kunnskap om at det foreligger en skade som har ledet til et økonomisk tap og/eller varig medisinsk invaliditet, samt kunnskap om den ansvarlige. Krav som er over 20 år gamle vil som hovedregel være foreldet. 

Har du spørsmål om gangen i en erstatningssak?  

Har du behov for informasjon om erstatning ved yrkesskade, trafikkskade, pasientskade og andre personskader? se vår fagside:

www.skadesiden.no

Eller ønsker du å lese om gangen i en yrkesskadesak/yrkessykdomsak og dine rettigheter ved skader påført i arbeid?  se:

www.arbeidsavklaringspenger.com/

Oslo:

Sentralbord: 22 12 24 80
Telefax: 22 12 24 81
Email: oslo@robertsen.no

Florø:

Telefon: 22 12 24 94

Email: floro@robertsen.no

Svolvær:

Sentralbord 76 06 91 30

Email: lofoten@robertsen.no

Samarbeidspartnere

Grimstad: 22 12 24 80

Vadsø: 78 94 14 00

Innhold © Advokatfirmaet Robertsen. Webdesign © 2018 av Web Norge.