juss klubbe vekt

Våre advokater har lang erfaring med å bistå klienter med å fremsette krav om pasientskadeerstatning som følge av behandlingssvikt i helsevesenet.

En behandlingskade eller pasientskade foreligger når behandlingen har vært årsaken/evt en medvirkende årsak til personskaden. Dersom du har blitt påført en skade som følge av behandling i helsevesenet kan du ha krav på erstatning av Norsk pasientskadeerstatning (NPE).

Våre advokater kan bistå ved søknad om pasientskadeerstatning overfor NPE og ved erstatningsutmålingen.

Den statlige erstatningsordningen NPE

NPE er en statlig erstatningsordning som behandler erstatningskrav fra pasienter. 

Pasientskadeerstatning omfatter erstatningsansvar for skade på pasienter under behandling i helsevesenet, særlig ansvar for sykehus, legerm tannleger, sykepleiere og annet helsepersonell.

Ordningen gjelder alle offentlige sykehus, kommunehelsetjenesten og leger med tilskudd fra det offentlige.

For å kunne søke om erstatning må fire vilkår være oppfylt:

1. Du må ha blitt påført en skade som skyldes behandling, undersøkelse, diagnostisering eller oppfølging

En skade kan være både forbigående og varig. Dersom skaden er avledet av den sykdommen du ble behandlet for, har du ikke krav på erstatning.  

2. Skaden må skyldes svikt i behandlingen

For å kunne kreve erstatning, må skaden din skyldes behandlingssvikt.

Har du blitt påført en skade, men uten at denne skyldes svikt i behandlingen, kan du normalt ikke kreve erstatning.

I enkelte helt spesielle tilfeller hvis skaden er spesielt stor eller uventet kan man tilkjennes erstatning, til tross for at den ikke skyldes svikt.  

3. Skaden må ha ført til et økonomisk tap

For å kunne fremme et krav om erstatning må du ha lidt et økonomisk tap som følge av skaden. Som for eksempel: økte utgifter til medisiner, legebehandling, transport og lignende.

Det kan også utbetales erstatning for inntektstap eller tap av forsørger.

Forbigående smerter etter en behandling eller dårlige opplevelser gir ikke utslag i økonomisk tap som kan kreves erstattet.

I noen få tilfeller kan du ha krav på erstatning selv om du ikke har lidt et økonomisk tap. Erstatning i disse tilfeller kalles for menerstatning, som er en erstatning som er ment å kompensere for redusert livskvalitet. Tilfeller der dette kan tilkjenner er hvis du har fått en betydelig og varig skade.

4. Skaden må ikke være for gammel

Den er oppstilt en frist på 3 år for å søke om pasientskadeerstatning. Fristen løper fra det tidspunktet du burde ha forstått at det er behandlingen eller mangel på behandling som har ført til skaden.

Dekning av advokatutgifter

Dersom din søknad om erstatning blir avslått, og vedtaket blir omgjort slik at du får medhold har du krav på å få dekket rimelige og nødvendige utgifter som du har hatt i forbindelse med klagen.

Vi opplever ofte også at våre klienter med innboforsikring får dekket de advokatutgiftene de har hatt i forbindelse med erstatningskravet.

 

Oslo:

Sentralbord: 22 12 24 80
Telefax: 22 12 24 81
Email: oslo@robertsen.no

Florø:

Telefon: 22 12 24 94

Email: floro@robertsen.no

Svolvær:

Sentralbord 76 06 91 30

Email: lofoten@robertsen.no

Samarbeidspartnere

Grimstad: 22 12 24 80

Vadsø: 78 94 14 00

Innhold © Advokatfirmaet Robertsen. Webdesign © 2018 av Web Norge.