Robertsen 110 2

Yrkesbetingede helseskader er blitt brukt som en fellesbetegnelse på yrkesskader og yrkessykdommer.

Etter at slike helseskader oppstår, kan det være muligheter for økonomisk kompensasjon fra fire typer ordninger: Det generelle folketrygdsystemet, folketrygdens særregler om yrkesskader, erstatningsretten (skadevolder) og yrkesskadeforsikringen.

De samme formene for ytelser kan komme til utbetaling ved yrkesskade og yrkessykdommer som ved andre skader og sykdommer. F.eks. utgifter til medisiner, sykepenger og uførepensjon. Men ved yrkesskader og yrkessykdommer lempes det ofte på vilkårene for rett til ytelser, og disse er vanligvis høyere enn ved andre skader og sykdommer. Det kan dessuten søkes om ménerstatning, noe som andre skadelidte og uføre ikke har krav på.

Som yrkesskadet, enten det er på grunn av en arbeidsulykke eller på grunn av yrkessykdom, har du sikkert mange spørsmål om hvilke rettigheter du har i forhold til det ansvarlige forsikringsselskap, i forhold til egne forsikringsordninger og i forhold til folketrygden. Dersom du har engasjert advokat, lurer du kanskje også på hvordan din erstatningssak vil bli lagt opp av advokaten og hvor lang tid det går før saken endelig kommer i mål. Redegjørelsen om gangen i en yrkesskadesak kan forhåpentlig gi deg svar på noen av dine spørsmål.

Som yrkesskadet har du krav på erstatning fra det forsikringsselskapet hvor din arbeidsgiver har tegnet lovpålagt yrkesskadeforsikring i henhold til lov av 16. juni 1989 nr. 65 med forskrifter. Dette er en forsikring som alle arbeidsgivere plikter å tegne. Foruten krav under denne forsikringen, har du også rettigheter etter trygdelovgivningen. Det du får fra trygden og forsikringsselskapet, skal til sammen dekke det totale økonomiske tap som yrkesskaden eller yrkessykdommen påfører deg. Ettersom erstatningsreglene og trygdereglene henger nøye sammen, vil du i orienteringen om gangen i en yrkesskadesak finne en kortfattet orientering om begge regelsettene.

Selv om din arbeidsgiver ikke skulle ha tegnet yrkesskadeforsikring, vil du likevel få den erstatning du har krav på. Kravet må da fremmes overfor Yrkesskadeforsikringsforeningen som er en fellesorganisasjon for forsikringsselskapene. Foreningen behandler erstatningskrav i de tilfellene hvor arbeidsgiver er uforsikret.

Når du engasjerer advokat plikter advokaten å sørge for at rettigheter du har fra forsikring og trygd ikke går tapt, og at du får det du har krav på. Men du har også selv plikter overfor din advokat. Du er ansvarlig for at advokaten mottar korrekte opplysninger om de forhold som angår saken.    

 

Oslo:

Sentralbord: 22 12 24 80
Telefax: 22 12 24 81
Email: oslo@robertsen.no

Florø:

Telefon: 22 12 24 94

Email: floro@robertsen.no

Svolvær:

Sentralbord 76 06 91 30

Email: lofoten@robertsen.no

Samarbeidspartnere

Grimstad: 22 12 24 80

Vadsø: 78 94 14 00

Innhold © Advokatfirmaet Robertsen. Webdesign © 2018 av Web Norge.